Regionální centrum PRO-BIO Šumava

Informační web pro ekologické zemědělce     www.pro-bio.stachy.cz

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 149 nalezených)

| 0-50 | 50-100 | 100-149 |
Ministr Petr Gandalovič se dnes zúčastnil Dne malých obcí
(KV, Aktuality z netu, 09.03.2007)
K soutěži Vesnice roku, která byla dnes vyhlášena při příležitosti setkání starostů obcí Čech na Dnech malých obcí v Praze, se od letošního ročníku připojuje také Ministerstvo zemědělství. Do soutěže přichází s novinkou, kterou je udílení zvláštního ocenění – oranžové stuhy za nejlepší přípravu a realizaci společného projektu obce a zemědělského subjektu.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič chce více podpořit produkci biopotravin
(KV, Aktuality z netu, 09.03.2007)
Neuspokojivá struktura ekologického zemědělství, nedostatečná nabídka biopotravin z domácích surovin na českém trhu a nedostatečný vliv dosavadních podpor na zaměstnanost jsou hlavní důvody, které vedly ministra zemědělství Petra Gandaloviče k rozhodnutí přehodnotit výši dotace v ekologickém zemědělství. Na 70,51 eura na hektar, tj. na 2100 korun na hektar při směnném kursu uváděném v Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013, se mění sazba podpory pro hospodaření v ekologickém systému na trvalých travních porostech.

Na Šumavě nesmíme opakovat minulé chyby
(KV, Aktuality z netu, 09.03.2007)
„Debata o podobě šumavského národního parku se vede už dlouho a to, co vidíme po vichřici, potvrzuje, že je potřeba unikátní lesy na hřebenech hor nechat přirozenému vývoji. Naopak je třeba přednostně důsledně asanovat polomy v nižších polohách a na okrajích národního parku, aby kůrovec neohrozil okolní hospodářské lesy. Jedině tak zajistíme, aby Šumava byla i v budoucnu zelená,“ shrnuje společný přístup ministerstva životního prostředí a správy národního parku ministr životního prostředí Martin Bursík. „Na rovinu: nebýt obrovských holin, které na hřebenech vznikly v minulosti při kácení kůrovcem napadených stromů, v lednu by na Šumavě padlo daleko méně stromů. Tahle chyba se už nesmí opakovat.“

Ministerstvo zemědělství nechce pokutovat ty, kdo se dodatečně přihlásí k odběru vody
(KV, Aktuality z netu, 02.03.2007)
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí připravuje metodický pokyn pro vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí, jak postupovat v případě žadatelů o nové povolení k odběru povrchových či podzemních vod, kteří doposud vodu z těchto zdrojů odebírali bez platného povolení. Žádné plošné kontroly studní v České republice ministerstvo zemědělství nechystá. Lze předpokládat, že sankce se udělí jen ve výjimečných případech.

Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
(KV, Aktuality z netu, 02.03.2007)
Úloha informuje o pravidlech udávajících minimální skladovací kapacity pro vyprodukovaná statková hnojiva. Dále obsahuje sadu doporučení, jak optimalizovat využití již stávajících skladovacích kapacit.

Dosud největší česká solární elektrárna v Bušanovicích
(KV, Aktuality z netu, 02.03.2007)
V Jižních Čechách byla dne 1. února 2007 uvedena do trvalého provozu fotovoltaická elektrárna v Bušanovicích, která vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Celková roční výroba celého systému je 628 000 kWp.

Údaje z katastru nemovitostí na internetu
(KV, Aktuality z netu, 02.03.2007)
Na Slovensku budou volně a zdarma k dispozici údaje z katastru nemovitostí včetně map a územních jednotek.

Více než 31 milionů hektarů ekologicky obdělávané půdy
(KV, Aktuality z netu, 02.03.2007)
Hospodaření podle ekologických zásad se v celosvětovém měřítku již aplikuje na více než 31 milionech hektarů.

Plus a minus českého ekologického zemědělství
(KV, Aktuality z netu, 18.02.2007)
Nejnovější statistické údaje o vývoji ekologického zemědělství v ČR.

K evidenci hnojení
(KV, Aktuality z netu, 18.02.2007)
V těchto dnech jsou na ZA-PÚ a KISy distribuovány sešity evidence hnojení (A+B). Vedle toho je část výtisků určena pro semináře a školení, které na toto téma pořádá a hodlá pořádat ÚZPI, ve spolupráci se ZA-PÚ, AK, ZS apod. V první fázi bylo dle rozhodnutí MZe ČR vydáno 10 000 ks sešitu B (pomocný sešit) a 20 000 ks sešitu A (vlastní evidence).

Toto množství je přednostně určeno pro žadatele o dotace Agroenvi a LFA (HRDP i EAFRD), neboť u nich je evidence hnojení podmínkou obdržení dotací. Sešity jsou samozřejmě vhodné i pro ostatní, zejména malé zemědělce (do 35 nebo 70 půdních bloků). Nelze však bránit ani velkým podnikům, které je mohou využívat např. jako pracovní. Navíc, sešit B je vlastně stručnou metodikou hnojení.

Seznam bioosiv pro rok 2007
(KV, Aktuality z netu, 11.02.2007)
Firma PRO-BIO s.r.o. pro Vás vyrobila spektrum BIO osiv pro jarní výsev 2007.

K dodání jsou připraveny osiva jarních obilnin :

O podpory na ekologické zemědělství a péči o krajinu bude možné žádat už na jaře
(KV, Aktuality z netu, 02.02.2007)
Tisková zpráva

Praha, 1. února 2006

O podpory na ekologické zemědělství a péči o krajinu bude možné žádat už na jaře

Podpory z Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013 určené na ekologické zemědělství, údržbu travních porostů a další tituly z tzv. agroenvironmentálních opatření budou spuštěny již na jaře tohoto roku. Rozhodl o tom ministr zemědělství Petr Gandalovič. Česká republika nyní bude čekat na souhlas Evropské komise s Programem rozvoje venkova ve znění, které schválila vláda v srpnu minulého roku. V programovém dokumentu tedy nebudou dvě nová opatření, a to Péče o environmentálně hodnotné plochy a Neproduktivní investice – změna struktury krajiny, doplněné do původního znění programu.

Nová evidence hnojení
(KV, Aktuality z netu, 31.01.2007)
Změna evidence hnojení je připravována zejména v návaznosti na Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013. V rámci osy II se připravují nařízení vlády k opatření „Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě“ a nařízení vlády k podmínkám provádění tzv. agroenvironmentálních opatření.

Aktuální stav příprav EAFRD
(KV, Aktuality z netu, 31.01.2007)
V současné době stojí české zemědělství a s ním i celý venkov před startem nového přístupu a pojetí agrární politiky, která zahrnuje do své struktury i venkovskou politiku. Zdroj: Ak ČR, 26.1.2006

Porovnání života ve městě a na venkově
(KV, Aktuality z netu, 26.01.2007)
Jsou v EU šťastnější lidé žijící na venkově nebo ti, kteří žijí ve městě? Tak zněla jedna z otázek, na které se snaží odpovědět první evropský průzkum kvality života.

Zpravodaj Krajského informačního střediska Jihočeského kraje
(KV, Aktuality z netu, 26.01.2007)
Mimo aktuálních informací z dění v zemědělství se ve zpravodaji dočtete i termíny podávání žádostí o dotace pro rok 2007

Zpravodaj KIS JK č.1

Skončí už konečně váhání nad fotovoltaikou?
(KV, Aktuality z netu, 26.01.2007)
Sluneční elektrárny na našich ekofarmách? Zatím jen sen. Pár kilometrů za hranicemi jsou však skutečností.

Stěžejní dotace již téměř vyplaceny
(KV, Aktuality z netu, 26.01.2007)
Výplaty hlavních dotací za rok 2006 se pomalu chýlí ke konci, ačkoliv na to má Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dle pravidel Evropské unie čas až do konce června 2007.

Vyhlášení nouzového stavu a zákazu vstupu do lesa
(KV, Aktuality z netu, 26.01.2007)
Tiskové oznámení

Praha 25.1.2007

Vyhlášení nouzového stavu a zákazu vstupu do lesa

Z důvodu krizové situace způsobené živelní pohromou v lesích na území České republiky, a vzhledem k možnému ohrožení životů, zdraví a majetku, vláda ČR vyhlásila na období od 5.00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24.00 hodin dne 5. února 2007 nouzový stav. Ten platí pro území krajů Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého a Vysočina, a dále pro okresy Trutnov, Náchod a Jičín v Královéhradeckém kraji, pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín ve Středočeském kraji a pro okres Bruntál v kraji Moravskoslezském.

Mimoprodukční, ekologický význam travních porostů
(KV, Aktuality z netu, 25.01.2007)
Mimoprodukční funkce zajišťují čistou, sladkou vodu, ochranu proti erozi, udržují půdní úrodnost, pomáhají udržet ohrožené druhy, podporují turistiku a udržují ráz krajiny a jsou bezesporu pro celou společnost národohospodářsky významné.

Pravda o ekosenu
(KV, Aktuality z netu, 25.01.2007)
(tisková zpráva) V diskusi o tom, zda spustit či nespustit český Program rozvoje venkova (rozuměj „připravit nebo nepřipravit české zemědělce o peníze z EU v roce 2007“) se v poslední době objevil zajímavý termín: „ekoseno“ – viz např. článek Ing. Stehlíka v Zemědělci č.4/2007 na stránkách ASZ: „....ekologičtí zemědělci hospodařící na TTP, motivovaní více než dvojnásobně navýšenou sazbou za produkci ekologického sena“.

Zemědělství a nová vláda ČR
(KV, Aktuality z netu, 23.01.2007)
Programové prohlášení vlády schválené dne 17.1.2007

VIII. Zemědělství

Vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Využije plně svých možností k podpoře života mladých lidí na venkově a použije finanční nástroje k urychlení generační výměny v zemědělství.

Vláda bude dbát o rozvoj a modernizaci zemědělství při produkci zemědělských produktů a kvalitních a bezpečných potravin splňujících požadavky na kvalitní život ve zdravém životním prostředí na venkově. Vláda založí strategii rozvoje venkova na principu vyváženosti mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním přístupem.

Výsledek jednání PRO-BIO s Ministerstvem zemědělství
(KV, Aktuality z netu, 17.01.2007)
Ministr zemědělství slíbil přehodnotit stanovisko k oddálení plateb pro ekologické zemědělce.

Televizní příspěvek ze dne 16.1.2007 naleznete zde

zdroj:www.ceskatelevize.cz

Zjednodušení pro všechny, ještě výraznější pro malé projekty
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Tisková zpráva

Praha, 20. prosince 2006 - Skutečně významné zjednodušení připravilo ministerstvo zemědělství pro žadatele, kteří se budou ucházet o finanční podporu na své projekty z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Celkové zjednodušení se týká většiny projektů předkládaných na opatření z Programu rozvoje venkova, ještě výraznější je pak u malých projektů – do jednoho milionu korun.

Ministři zemědělství zemí EU se shodli na textu nového nařízení upravující oblast ekologického zemědělství
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Ministři zemědělství členských států EU schválili na svém prosincovém zasedání v Bruselu návrh zcela nového nařízení o ekologickém zemědělství. To nahradí dosud platné nařízení Rady (EHS) 2092/91, o ekologickém zemědělství. Nové nařízení vstoupí v platnost 1.1.2009. Do té doby musí návrh ještě schválit Evropský parlament a Evropská komise musí připravit prováděcí právní předpisy, které stanoví podrobná pravidla pro hospodaření ekologických zemědělců a pro výrobu biopotravin.

Tisková zpráva svazu PRO-BIO k odkladu zahájení Programu rozvoje venkova
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Tisková zpráva, 20. 12. 2006, Šumperk

Odklad zahájení Programu rozvoje venkova zamezí možnosti čerpání dotací a zbrzdí rozvoj ekologického zemědělství v ČR

Nečekané rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o odložení zahájení Programu rozvoje venkova (PRV) znemožní novým ekologickým zemědělcům čerpat v příštím roce v rámci tohoto programu dotace. Ani v budoucnu nebude mít PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců možnost tyto skutečnosti přímo ovlivňovat, neboť jeho zástupce nebyl jmenován do monitorovacího výboru PRV. To vše je v rozporu s vládou přijatým Akčním plánem rozvoje ekologického zemědělství.

Krize bio potravinářství v Německu
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Boom ekologického zemědělství, které bezprostředně reagovalo na epidemii BSE, v současné době vyvolal v Německu nedostatek, farmáři a producenti nestačí krýt požadavky a zásobování bioprodukty vázne. Na trhu chybějí brambory, vejce, vepřové maso i krmné obiloviny. Deficit nejsou s to obchodníci doplnit ani nákupy v blízkém zahraničí, protože v okolních státech je situace obdobná, a tak musejí suroviny dovážet mimo jiné z Chile nebo Jihoafrické republiky.

EU umožnila posun žádostí, aby usnadnila čerpání z Programu rozvoje venkova už letos
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
(Tisková zpráva) Spor mezi ministerstvem a zemědělci o to, zda Česká republika může už pro rok 2007 umožnit zemědělcům vstupovat do Programu rozvoje venkova s celkovým objemem prostředků přes 90 mld. Kč na roky 2007-2013, a tedy čerpat vyšší podpory na hospodaření v souladu se životním prostředím, má řešení! Dosud zemědělci na jedné straně žádali, aby ministerstvo neoddalovalo spuštění Programu rozvoje venkova. Ministerstvo však odkazovalo na fakt, že Evropská komise tento program ještě neschválila a tudíž není možné jej spustit. Zemědělci snesli spoustu argumentů včetně poukazu na to, že v roce 2004 byla situace stejná a přesto tehdejší ministerstvo dokázalo obdobný program rozběhnout.

Tomáš Doucha: Hlavní cíl dotací je udržet lidi na venkově
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Zemědělci kritizují své ministerstvo. Ekologičtí farmáři tvrdí, že je úřad připravil o tři sta miliónů korun dotací. Agrární komora prohlašuje, že změna dotačních pravidel ohrozí řadu podniků. Profesní svaz zemědělců hospodařících v podhůří zase úřad viní, že ohrožuje zaměstnanost na venkově a blokuje přísun peněz z Fondu rozvoje venkova, z něhož mohou v příštích sedmi letech získat až sto miliard korun. "Kritika je neoprávněná," brání ministerstvo zemědělství jeho první náměstek Tomáš Doucha. "Od letoška se u významné části podpor mění podmínky pro jejich poskytování. Změny vyžadují čas a pečlivou přípravu, ale zemědělci o peníze nepřijdou," vysvětluje.

Noví ekologičtí zemědělci nezískají za své šetrné chování ke krajině finanční kompenzace dříve než v roce 2009
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
TISKOVÁ ZPRÁVA

10.1.2007, Šumperk


10.1. 2007 - 140 ekozemědělců nově registrovaných v průběhu roku 2006 představuje průlom v několikaleté stagnaci českého ekozemědělství. Pozitivní obrat v rozvoji českého ekologického zemědělství zaznamenaný v uplynulém roce může být výrazně ohrožen. Pro většinu nových farmářů znamená oddálení zahájení programu Podpory rozvoje venkova značné komplikace, případně i existenční potíže.

Tisková zpráva - Česká republika dostala přidáno přes 211 milionů korun na operační program zemědělství
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Praha, 8. 1. 2007

Zhruba 211 milionů korun navíc získá Česká republika na financování některých opatření z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Umožňuje to rozhodnutí Evropské komise z 27. prosince 2006, kterým se schvalují změny v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství České republiky 2004 – 2006.

Ministerstvo zemědělství zkracuje Program rozvoje venkova a vymlouvá se na EU
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Zemědělská veřejnost podezírá Ministerstvo zemědělství z úmyslného zkrácení rozhodujícího programu pro českého zemědělství, tzv. Programu rozvoje venkova o jeden rok. Ministerstvo argumentuje tím, že za skluz může EU. Dle ministerstva prý totiž můžeme rozhodující část programu - tzv. agroenvironmentální opatření spustit až poté, co se k celému programu souhlasně vyjádří EU. To však prostě není pravda. Úředníci a poradci ministerstva totiž pravděpodobně zapomněli, jak vše běželo v roce 2004, když tehdejší vedení ministerstva za mnohem těžších podmínek probíhajícího vstupu do EU připravovalo a včas zvládlo připravit a spustit agroenvironmentální opatření v rámci obdobného programu, který se nazýval Horizontální plán rozvoje venkova na období 2004-2006.

TISKOVÁ ZPRÁVA - Ministerstvo neoddaluje Program rozvoje venkova
(KV, Aktuality z netu, 16.01.2007)
Praha, 2. 1. 2007

Ministerstvo zemedelství rozhodlo o tom, že žádosti na agroenvironmentální opatrení v Programu rozvoje venkova CR na období 2007 až 2013 se budou prijímat letos na podzim. Nyní k vysvetlení, proc tak rozhodlo.

Mají zemědělci chovat zvířata nebo dovážet odpadky? (Tisková zpráva)
(KV, Aktuality z netu, 11.01.2007)
Zdroj:Svaz marginálních oblastí - www.lfa.cz

V Horní Polici dne 8.1.2007

TISKOVÁ ZPRÁVA

V našich předchozích tiskových zprávách jsme již informovali o tom, že vedení ministerstva zemědělství se snaží poškodit české zemědělce tím, že jim pro rok 2007 neumožní vstoupit do Programu rozvoje venkova. Tento program České republice umožňuje čerpat 90 mld. Kč v letech 2007-2013 mimo jiné na to, že její zemědělci budou hospodařit v souladu se životním prostředím. Jde o tzv. agroenvironmentální programy.

Malým potravinářům povolí "euroopratě" - článek z Aktuálně.cz
(KV, Aktuality z netu, 09.05.2006)
Ulevit by se od příštího roku mělo malým potravinářům. Nebudou totiž muset dodržovat všechny standardy, které požaduje Evropská unie.

A nepůjde jen o technické záležitosti, jako je mediálně známé zavádění bezdotykových kohoutků, ale také o mikrobiologické normy. "Příslušnou prováděcí vyhlášku právě připravují veterinární hygienici," potvrdil serveru Aktuálně.cz šéf legislativně-právního odboru Státní veterinární správy Jaroslav Souček.

Evidence půdy dle uživatelských vztahů
(KV, Aktuality z netu, 04.04.2005)
Od 1.4.2005 je pro registrované uživatele zemědělské půdy zpřístupněna evidence půdy dle uživatelských vztahů na portálu iLPIS. Přihlašovací jméno a heslo obdrží registrovaný uživatel na místně příslušné Zemědělské agentuře a pozemkovém úřadu.

evidence půdy zde

Zdroj:Ministerstvo zemědělstvíCo se píše o zemědělství na okolních webech:
(KV, Aktuality z netu, 14.09.2004)
Dnes se dočtete:

 • Umí uspat nespavé ovce

 • Méně vybavené traktory?

 • Zemědělství a potravinářství v České televizi

 • HN: ÚOHS pravděpodobně prověří předčasné zdražení cukru

 • Kdy bude vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český les

 • Zemědělství 2003 (1.72 MB)


  Co se píše o zemědělství na okolních webech:
  (KV, Aktuality z netu, 08.09.2004)
  Dnes se dočtete:

 • Na biodožínkách byly k dostání biopotraviny i bio beran na rožni

 • Trh Drahá nafta zvedla letos náklady rolníků odhadem o stovky milionů

 • Soukromý zemědělec chce v Jizerských horách chovat švýcarské ovce

 • Vyšetřených krav přibývá

 • Výsledky druhého kola příjmu žádostí pro Operační program „Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství“ ukázal na velký zájem žadatelů.

 • Kdo zastavil program Phare? Úřady stále mlčí

 • Vláda prý našla do rozpočtu deset miliard navíc

 • Jak přicházejí eura k zemědělcům

 • HRDP - Upozornění pro chovatele koní, kteří si žádají o podpory na LFA a agroenvironmentální opatření (102.18 KB)

 • Klíč pro rozdělení mléčné rezervy ještě neplatí

 • Bavorsko platí za mléko víc peněz

 • PGRLF: Pojištění zemědělců by mohla zlevnit státní zajišťovna

 • Manipulátor Giant

 • Znečištění mění chování zvířat

 • Vliv krmiva s vysokým obsahem N látek na vývoj a růst embryí u krav

 • Úprava sazeb vyrovnávacích příspěvků na pomoc méně příznivým oblastem a na agroenviromentální opatření

 • Ve Švýcarsku chodí krávy do důchodu

 • Jak snížit následky pneumonie?

 • Poporodní stav dělohy u krav

 • Český strakatý skot se stává zajímavým exportním artiklem

 • Výrobcům biopotravin se nelíbí přísné evropské normy

 • Seminář WELFARE

 • Ekologický farmář dělá skvělý kozí sýr pro prasata

 • Stav ekologického zemědělství v 25 členských státech EU

 • Žádaný je masný skot s větší délkou těla

 • Palas dál bojuje o peníze

 • Jak se bránit proti nevyžádaným e-mailům

 • Budeme žalovat unii?

 • Chovatelé skotu budou chtít náhrady za převěšování ušních známek

 • Informace od pramene, a to i v češtině

 • Výrobci biopotravin na farmách poukazují na výjimky z přísné evropské normy

 • Nabízejí cenově zvýhodněné rozbory vody

 • Ministerstvo financí vydá metodiku k zákonu o DPH

 • V pořadí 14. případ BSE v ČR potvrzen

 • Jak udržet zdravé chovy


 • Co se píše o zemědělství na okolních webech:
  (KV, Aktuality z netu, 05.08.2004)
  Dnes se dočtete:

 • V ČR vyšetřeno na BSE přes 620 000 kusů skotu

 • Trh Eurodotace jsou pod kontrolou

 • Grossův kabinet je úplný, ministrem zemědělství zůstane Palas

 • Kunín má osvědčení z Británie pro bezpečné potraviny

 • Farmy nabízí projížďky i práci

 • Ekologické zemědělství se v kraji rychle rozvíjí

 • Holanďané v EU chtějí čisté technologie

 • Čeští zemědělci důrazně žádají zrušení kvót EU na vývoz cukru

 • Správa CHKO si pořídila stádo ovcí a koz

 • V Česku ubývá hospodářských zvířat

 • Ze stodoly plné sena je spáleniště

 • Dohoda WTO zřejmě nesníží výdaje na zemědělství v zemích EU

 • Souhrn událostí předchozích dne 4. 8. 2004

 • Nejsou dotace na bionaftu - cena řepky padá

 • Elektrický proud z pevných látek

 • Úprava sazeb vyrovnávacích příspěvků na pomoc méně příznivým oblastem a na agroenviromentální opatření

 • Mohou se zvířata kulturně rozvíjet?

 • Na ministerstvu zemědělství od dneška funguje protikorupční linka

 • Elektřina z řepky

 • Energie ze slunečního záření je drahá

 • Cukr od září zdraží až o třetinu ke 30 korunám za kilogram

 • MŽP chce síly směřovat do ekologické daňové reformy

 • Škody na louce po technoparty zemědělec odhaduje na milion korun

 • Evropská komise doporučila daňové zvýhodnění biopaliv

 • Neporučíme, ale předpovíme

 • Rozhovor s Františkem Janů, generálním ředitelem a předsedou představenstva Setuza, a. s.

 • Zelinářství u nás chřadne

 • Výroba hovězího a vepřového v červnu klesla, zatímco produkce skopového rostla

 • Předčasný odchod do důchodu

 • Stát nemá na zaplacení Programu Rozvoje Zemědělství a Venkova dostatek peněz

 • Patrné zlepšení

 • Podrobněji k občanskému zákoníku

 • Informace Pozemkového fondu ČR

 • Podmínky zemědělského podnikání se brzy opět výrazně zpřísní

 • Volksbank pro financování nákupu půdy

 • Soukromí farmáři měli loni lepší výsledky než družstva a firmy
 • Úvěry na půdu poskytuje už i Waldviertler Sparkasse

 • Česko bude hostit mistry v orbě
 • TISKOVÁ ZPRÁVA KEZ o.p.s.
  (KV, Aktuality z netu, 17.05.2004)
  Dne 18.4.2004 proběhla ve zpravodajství TV NOVA otřesná zpráva o dvou zemědělských podnicích, které údajně ekologicky hospodaří v oblasti Bílých Karpat. Tento pořad považujeme za nutné upřesnit a sdělujeme k němu následující......

  Zdroj: KEZ 21.4.2004

  | 0-50 | 50-100 | 100-149 |

  Na začátek stránky  Čtenář

  Jméno:

  Heslo:


  Zaregistrovat
  Zapomenuté heslo

  Vyhledávání dle data

  <<  Listopad  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  Nejčtenější články

  Neexistuji vhodna data!

  Program rozvoje venkova: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační či

  Projekt: 09/007/1310b/231/003218

  Aktivity 2010

  PROJEKT: Odborné vzdělávání pro zemědělce 2008

  Projekt: 08/004/13100/231/001588

  Aktivity 2009

  Program rozvoje venkova I.3.1: Odborné vzdělávání pro zemědělce


       Archiv
     ISSN 1801-4216

  Program rozvoje vnkova
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

  logo ESF a vlajka EU
  Tento web je financován Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.


  www.info-sumava.cz vše o Šumavě na jednom místě

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server